Zasady recenzowania

  1. Sekretarz redakcji (lub upoważniony członek zespołu redakcyjnego) sprawdza czy tekst spełnia wszystkie standardy techniczne i mieści się merytorycznie w profilu pisma. Następnie artykuł jest przekazany pod obrady kolegium redakcyjnego i zakwalifikowany, bądź nie do procedury recenzyjnej.
  2. Autor lub autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”). W innym przypadku recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów, a więc nie zachodzą między recenzentem a autorem: 1) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt); 2) relacje podległości zawodowej; bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
  3. Recenzja ma formę pisemną, jest dokonywana w oparciu o szczegółowy formularz recenzyjny (pobierz plik) i kończy się wyraźną konkluzją dopuszczająca artykuł do publikacji (bez konieczności wprowadzenia poprawek lub po ich uwzględnieniu przez autora) lub jego odrzuceniem.
  4. Dokonując oceny artykułu recenzenci zwracają w szczególności uwagę na takie kwestie jak: 1) Oryginalność: czy artykuł stanowi ważny i innowacyjny wkład w swoją dziedzinę badań? Czy przedstawia nowe odkrycia i / lub interpretacje, metody i teorie?; 2) Metoda: czy zastosowana metoda jest adekwatna i dobrze zastosowana do przedmiotu artykułu?; 3) Cele i tezy artykułu: czy cele, tezy / hipotezy zostały w artykule określone jasno i precyzyjnie? 4) Znaczenie: czy artykuł ma znaczenie dla badań w swojej dziedzinie? 5) Język i styl: czy poziom językowy i styl artykułu są odpowiednie?
  5. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów nie są ujawniane. Jedynie raz w roku na stronie internetowej podana zostanie do publicznej wiadomości lista recenzentów współpracujących.