Ethical Policy/Zasady Etyczne

Ethical Policy of  Polish Biographical Studies

Redakcja czasopisma naukowego „Polish Biographical Studies” przyjęła zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi COPE – Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej i stosuje je w pełni od 2015 roku. Standardy etyczne czasopisma i polityka antyplagiatowa Redakcji wyjaśnione są na stronie internetowej tytułu, zaś autorzy zobowiązani w oświadczeniu do potwierdzenia, że ich praca spełnia przyjęte standardy etyki publikacyjnej.

 

Submitted work must comply with these policies, which are based on the Committee on Publication Ethics (COPE) guidelines on good publication and comply with their Code of Conduct.

1. Research results

Authors must not fabricate, falsify or misrepresent data or results. They should strive to be objective, unbiased and truthful in all aspects of their work.

Authors must be honest in making claims for the results and conclusions of their research.

Authors should strive to avoid mistakes in research and exercise due diligence in presenting high quality work for publication. They should critically assess the likelihood of experimental, methodological and human errors and avoid self-deception and bias.

When an error is discovered in published or submitted work, the mistake should be admitted and a correction, erratum or retraction should be published.

2. Authorship

Any author should have participated significantly and sufficiently in the work to take responsibility for the whole content. Corresponding author is required to identify all authors’ contribution to the work described in the manuscript.

All persons who have made substantial contributions to the work reported in the manuscript but who do not fulfill the authorship criteria should be mentioned along with their specific contributions in the Acknowledgments Section of the manuscript. All contributing authors must verify that the manuscript represents authentic and valid work and that neither this manuscript nor one with significantly similar content under their authorship has been published or is being considered for publication elsewhere.

All authors must fulfill the following criteria:

– Substantial contributions to the conception or de-sign of the work; or the acquisition, analysis, or interpretation of data for the work;

– Drafting the work or revising it critically for important intellectual content; – Final approval of the version to be published;

Ghostwriting and guestautorship constituting a manifestation of scientific misconduct are considered violations of ethical principles. Authors are obliged to indicate the contribution of individual persons to the creation of the text.

For more information on authorship criteria, please see the PBS website.

3. Referencing and citation

Authors should acknowledge the work of others used in their research and cite publications that have influenced the direction and course of their study. Information obtained in private correspondence or conversation should only be used with the explicit permission of the individuals involved. Information obtained whilst providing confidential services, such as refereeing research articles or grant applications, should not be used without permission of the original author.

Plagiarism constitutes unethical scientific behaviour and is never acceptable. Plagiarism ranges from the unreferenced use of others’ ideas to submission of a complete paper under ‘new’ authorship.

4. Conflicts of interest

Articles submitted to the journal must be original works that do not infringe the copyrights of third parties and have not yet been published and have not been submitted to another publication. Providing false statements or statements is unethical. The data underlying the creation of the work should be clearly stated in it. The work should contain enough details and sources to allow for the repetition of the study. The author should not publish materials describing the same study in more than one journal or primary publication. Submission of the same work to more than one journal is unethical and unethical. It is also unethical to submit a scientific article that is a translation of a published text or to another journal.

All authors and co-authors are required to disclose any potential conflict of interest when submitting their article (e.g. employment, consulting fees, research contracts, stock ownership, patent licenses, honoraria, advisory affiliations, etc).

Referees

Referees should contact the editorial office to declare any potential conflicts of interest in advance of refereeing an article

5. Peer review

Peer review by independent scientists provides advice to the Editors and staff of journals, and is an essential component of the scientific process.
Unbiased consideration is given to all manuscripts offered for publication regardless of the race, gender, religious belief, ethnic origin, citizenship, political philosophy, sexual orientation, age or reputation of the authors.

Referees should disclose any conflicts of interest as described in section  Referees should inform the journal if they are unable to review a paper or can do so only with some delay. They should not delay the peer review process unnecessarily, either deliberately or inadvertently.

Referees should judge objectively the quality of the research reported, give fair, frank and constructive criticism and refrain from personal criticism of the authors. Referees’ judgments should be explained and supported so that authors can understand the basis of the comments and judgments.

PBS reserves the right not to work with authors who are abusive to staff, referees or editors.

For more information on ethical issues, please read the following COPE’s guidelines that might be helpful for authors as well as editors:

Zasady etyczne obowiązujące w odniesieniu do publikacji w czasopiśmie „Polish Biographical Studies

Zasady etyczne zostały opracowane na podstawie zaleceń COPE Committee on Publication Ethics (Komisji Etyki Publikacji) zawartych w Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors (Kodeks postępowania i wytyczne dotyczące najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism naukowych), COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers (Wskazówki etyczne Komisji Etyki Publikacji dla recenzentów prac naukowych) oraz opracowania Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce.

Redakcja „Polish Biografical Studies” w celu zachowania wysokiej jakości publikowanych artykułów, rzetelności naukowej oraz przydatności dla nauki egzekwuje przestrzegania standardów i norm etycznych zarówno w stosunku do autorów publikacji, jak i recenzentów.

  1. Obowiązki Autorów

Autorstwo pracy
Autorstwo powinno być ograniczone do osób, które znacząco przyczyniły się do pomysłu, projektu, wykonania lub interpretacji pracy. Przed złożeniem artykułu do redakcji należy upewnić się, czy wszyscy autorzy zostali wskazani i zaakceptowali ostateczną wersję artykułu.

Ghostwriting i guestautorship stanowiące przejaw nierzetelności naukowej uznaje się za przekroczenie zasad etycznych. Autorzy zobowiązani są do wskazania wkładu poszczególnych osób w powstanie tekstu.

Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, jednak nie ujawniono jego lub nie wymieniono jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z guestauthorship („honoraryauthorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział danej osoby jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to podano ją jako autora/współautora publikacji.

Ujawnienie i konflikt interesów

Autor powinien ujawnić wszelkie źródła finansowania projektów w swojej pracy, wkład instytucji naukowych, badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz wszelkie istotne konflikty interesów, które mogą wpłynąć na jej wyniki lub interpretację.

Standardy składania tekstu

Artykuły składane do czasopisma muszą być wyłącznie oryginalnymi dziełami, nienaruszającymi praw autorskich osób trzecich oraz dotychczas nie były opublikowane i nie zostały złożone w innym wydawnictwie. Podawanie fałszywych lub świadomie nieprawdziwych stwierdzeń jest nieetyczne. Dane będące podstawą powstania pracy powinny być w niej dokładnie przedstawione. Praca winna zawierać wystarczająco dużo szczegółów i źródeł, aby umożliwić powtórzenie przeprowadzonych badań. Autor nie powinien publikować materiałów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie lub publikacji pierwotnej. Złożenie tej samej pracy do więcej niż jednej redakcji czasopisma jednocześnie stanowi postępowanie nieetyczne i jest niedozwolone.Za nieetyczne uznaje się także przedkładanie artykułu naukowego, będącego tłumaczeniem tekstu opublikowanego, lub złożonego do innego czasopisma.

Dostęp do danych i utrzymanie danych
Autor powinien dostarczyć dane nieprzetworzone dotyczące pracy przedłożonej do recenzji lub powinien być gotowy umożliwić dostęp do takich danych. Powinien ponadto zachować te dane co najmniej przez rok od momentu publikacji.

Potwierdzenie źródeł

Autor powinien cytować publikacje i źródła, które miały wpływ na powstanie złożonej pracy i za każdym razem musi potwierdzić skorzystanie z tych materiałów.

Oryginalność i plagiat

Autor przekazuje do redakcji tylko i wyłącznie oryginalną pracę. Powinien upewnić się, że nazwiska autorów cytowanych w pracy i/lub fragmenty prac cytowanych dzieł zostały w niej w prawidłowy sposób zacytowane lub wymienione. Plagiat jest traktowany jako zachowanie nieetyczne i nieakceptowalne.

Obowiązki Redaktora Naczelnego i członków redakcji

Decyzje o publikacji

Redaktor naczelny ma obowiązek stosowania się do aktualnego stanu prawnego w zakresie zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu oraz ponosi odpowiedzialność za decyzje, które ze złożonych artykułów powinny zostać opublikowane. Może on konsultować się z członkami redakcji, redaktorami tematycznymi lub/i recenzentami.

Bezstronność

W procesie podejmowania decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu danego tekstu naukowego istotna jest oryginalność, jakość naukowa oraz spójność z tematyką czasopisma, nie zaś pochodzenie autora pracy, jego narodowość, przynależność etniczna, poglądy polityczne, płeć, rasa, wyznanie, itp.

Poufność

Członkom zespołu redakcyjnego nie wolno ujawniać informacji na temat złożonej pracy jakiejkolwiek innej osobie niż, zgodnie z procedurą wydawniczą, autorowi tekstu, recenzentom, innym redaktorom lub ewentualnie wydawcy.

Dyskryminacja

W zakresie przeciwdziałania dyskryminacji redakcja przestrzega Konstytucji i obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa. Wszelka dyskryminacja ze względu na płeć, rasę, wyznanie, narodowość, wiek, orientację seksualną, pochodzenie etniczne jest niedopuszczalna.

Ujawnienie i konflikt interesów
Tylko za pisemną zgodą autora nieopublikowane artykuły bądź ich fragmenty mogą być wykorzystane w badaniach własnych zespołu redakcyjnego bądź recenzentów.

  • Obowiązki Recenzentów

Terminowość

Recenzent, który nie może zrecenzować pracy w ogóle  lub w wyznaczonym terminie powinien niezwłocznie poinformować o tym sekretarza redakcji.

Obiektywizm

Recenzje powinny być wykonane obiektywnie. Krytykę personalną autora uznaje się za niewłaściwą i nieetyczną. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy, popierając je odpowiednimi argumentami naukowymi.

Poufność

Wszystkie recenzowane prace muszą być traktowane jak dokumenty poufne. Nie można ich okazywać, ani dyskutować na ich temat z innymi osobami niż upoważniony do tego sekretarz redakcji oraz członkowie redakcji.

Anonimowość
Wszystkie recenzje wykonywane są anonimowo, a Redakcja nie udostępnia danych autorów recenzentom.

Potwierdzenie źródeł

Recenzenci powinni wskazać publikacje, na które nie powołał się autor pracy. Jakiekolwiek stwierdzenie, że źródło lub argument były uprzednio omówione, powinno być poparte odpowiednim cytatem.

Weryfikacja oryginalności tekstu

Recenzent powinien również poinformować sekretarza redakcji o naruszeniach standardów etycznych przez autora tekstu, w tym o każdym znaczącym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą lub o podejrzeniu plagiatu.

Ujawnienie i konflikt interesów

Recenzenci nie powinni recenzować prac, w stosunku do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji z autorem, firmą lub instytucją związanymi z pracą.