prof. dr hab. Tomasz Sikorski

Jest absolwentem Instytutu Nauk Politycznych i Filozofii (1999) oraz Instytutu Historii Uniwersytetu Szczecińskiego (2001). W latach 2001-2005 był słuchaczem studiów doktoranckich, które ukończył przed terminem przygotowując dysertację doktorską „Koncepcje ustroju społeczno-politycznego polskich konserwatystów 1926-1939”. Od 2005 roku jest zatrudniony w Zakładzie Historii XIX/XX wieku. Zainteresowania naukowe dr hab. Sikorskiego koncentrują się na problematyce obejmującej długi obszar czasowy od końca XIX do XXI wieku, zwłaszcza w obszarach: ustroju politycznego państwa, związków między religią a sferą polityki, geopolityki, relacjami między kategoriami narodu i państwa. Specjalizuje się w historii polskich ruchów politycznych i ich refleksji politycznej. Po 2005 roku kontynuując badania nad konserwatywną i piłsudczykowską myślą polityczną doby Drugiej Rzeczypospolitej poszerzył również swoje zainteresowania naukowe na współczesną myśl polityczna, obejmującą zarówno refleksję ideowo-polityczną antykomunistycznej opozycji w Polsce Ludowej (przede wszystkim w latach 1976-1989), jak i myśl polityczną w III Rzeczypospolitej (po 1989 r.). Jest autorem kilku monografii, współautorem i redaktorem kilkudziesięciu prac zbiorowych oraz ponad stu artykułów naukowych i popularnonaukowych.W styczniu 2011 roku opublikował monografię O kształt polityki polskiej. Oblicze ideowo-polityczne i działalność Ruchu Młodej Polski (1979-1989). Książka stała się podstawą kolokwium habilitacyjnego, które miało miejsce 20 października 2011 roku na Wydziale Humanistycznym US. 6 listopada 2011 r. w głosowaniu czytelników uznano monografię za najlepszą książkę historyczną opisującą losy Polski i Polaków w XX wieku (Książka Historyczna Roku im. Oskara Haleckiego- edycja 2011). Dr hab. Tomasz Sikorski pełni również funkcję członka Redakcji Naukowej „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” oraz Rady Naukowej „Historii i Polityki”. Od 2011 roku jest wiceprezesem szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Od 2001 r pracuje również w szkolnictwie średnim jako nauczyciel dyplomowany historii, WOS, filozofii.