Dla autorów

Redakcja zwraca się do wszystkich autorów o stosowanie następujących rygorów dotyczących formy tekstów nadsyłanych do druku w naszym czasopiśmie

 1. Autorzy muszą w swoich danych podawać numer ORCID (ORCID ID: https://orcid.org/XXXX-XXXX-XXXX-XXXX).
 2. Redakcja PBS przyjmuje teksty nigdzie wcześniej niepublikowane w języku polskim oraz językach kongresowych.
 3. Teksty w formie elektronicznej należy przesyłać na adres sekretarza redakcji: radoslaw.ptaszynski@gmail.com
 4. Teksty powinny być napisane przy użyciu Word lub OpenOffice Writer, czcionka 12 Times New Roman, interlinia 1,5.
 5. Objętość tekstów nie powinna przekraczać 20 stron znormalizowanych (około 30 wierszy ze spacjami na stronie, marginesy 2,5 cm).
 6. Do tekstu należy dołączyć streszczenie w języku polskim (około 1 strony), słowa kluczowe (3) oraz alfabetycznie usystematyzowany wykaz bibliograficzny z podziałem na źródła i opracowania.
 7. Układ pierwszej strony artykułu lub artykułu recenzyjnego (ewentualnie omówienia) powinien mieć następujący kształt: z lewej, górnej strony stopień naukowy, imię i nazwisko, reprezentowana instytucja (wraz z adresem) oraz adres prywatny, adres email i numer telefonu mobilnego. Na środku (na osi) tytuł (pogrubiony), napisany pismem tekstowym (nie stosuje się wielkich liter).
 8. W tekście zasadniczym fragmenty zapożyczone (cytaty) umieszczamy w cudzysłowiu (nie stosujemy kursywy). Tytuły (książek, artykułów, etc.) również umieszczamy w cudzysłowiu (nie stosujemy kursywy).
 9. W tekstach zasadniczych przyjmujemy ogólnie przyjęte skróty (np., itd., itp., m.in., etc.) oraz reguły rok – r., wiek – w.. Nazwy miesięcy podajemy cyfrą rzymską wówczas gdy występuje wraz z dniem o rokiem, w innych przypadkach w brzmieniu słownym – np. 2 IX 1975 r, 2 września, we wrześniu 1975 r.
 10. W przypadku pisowni imion i nazwisk podajemy oryginalne brzmienie w wyjątkowych przypadkach (np. osoby powszechnie znane – Krzysztof Kolumb ) dopuszczalna jest wersja spolonizowana utrwalona polską tradycją. Imiona osób przytaczanych po raz pierwszy winny być podane w pełnym brzmieniu; w pozostałych przypadkach stosujemy inicjał imienia bądź tylko nazwisko.
 11. Tabele, rysunki i schematy. Tabele – Microsoft Word, 10 pkt, wyśrodkowanie, obramowanie pojedyncze 0,5 pkt, bez autoformatowania, automatyczna wysokość wierszy.

Rysunki i schematy –Microsoft Word, numerowanie, tytuł oraz źródło – jak w tabeli.

 1. Ilustracje w formacie jpeg, czarno-białe, w osobnych plikach (prosimy nie wklejać ich w tekst!). Autorzy ponoszą pełną odpowiedzialność za stan prawny przesłanych ilustracji, dlatego prosimy sprawdzić ich prawa autorskie i własnościowe. Do każdej ilustracji prosimy zamieścić opis z podaniem źródła (analogicznie jak w przypadku tabel).
 2. Stosujemy wyłącznie przypisy dolne według określonych zasad.
 3. W przypisach stosujemy skróty takie, jak w tekście (itd., np., m.in., etc.), skróty polskie, np. dz. cyt., tamże, tenże oraz polskie określenia skrótowe – wyd., oprac., red. (nie pod red.). Tytuły prac publikowanych (monografie, prace zbiorowe, artykuły z czasopism, wydawnictwa źródłowe, itp.) zapisujemy kursywą; prace niepublikowane a będące w obiegu naukowym również.
 4. Monografie cytowane po raz pierwszy podajemy w pełnym brzmieniu, tj. wraz inicjałem (ami)  imienia i nazwiskiem autora, tytułem (kursywa) miejscem i rokiem wydania, stroną (ami), np. P. Johnson, Intelektualiści, Poznań 1998, s. 10.
 5. Cytując kolejny raz, inną pracę tego samego autora tworzymy incipit, zaopatrując go w trzykropek, np. P. Johnson, Intelektualiści…., s. 290. Cytując dzieło z poprzedniego przypisu, stosujemy skrót „Tamże”. Jeśli, bezpośrednio po dziele danego autora cytujemy kolejne jego dzieło, zamiast nazwiska autora piszemy „Tenże” („Taż” dla autorek).
 6. Zasady Cytowania czasopism – inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł tekstu (kursywą), tytuł czasopisma w cudzysłowie, rocznik, rok wydania, numer lub zeszyt (cyframi arabskimi), strony,  np. S. Kisielewski,O odwiecznym konflikcie polskim (W drugą rocznicę Powstania Warszawskiego), „Tygodnik Warszawski” 4 VIII 1946, nr 9, s. 1.
 7. Zasady cytowania serii wydawniczych – inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł (kursywą), miejsce i rok wydania, nazwa serii i numer tomu (cyframi arabskimi), strony.
 8. Teksty zamieszczone w wydawnictwach ciągłych o charakterze wydawnictw zbiorowych traktujemy jak artykuły w czasopismach, podając tytuł wydawnictwa w cudzysłowie: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł (kursywą), nazwa wydawnictwa (w cudzysłowie), tom, zeszyt, rok wydania, strony.
 9. Cytowanie tekstu w pracy zbiorowej – inicjał(y) imienia i nazwisko, tytuł tekstu (kursywą), po przecinku [w:] (w nawiasie kwadratowym), tytuł opracowania zbiorowego (kursywą), inicjał imienia i nazwiska redaktora (red.), miejsce i rok wydania, strony – np. A. Friszke, Strategie przystosowania ośrodków katolików świeckich w pierwszych latach powojennych, [w:] Polacy wobec PRL. Strategie przystosowawcze, red. G. Miernik, Kielce 2003, s. 23.
 10. Nazwy instytucji, takich jak archiwa czy biblioteki, po raz pierwszy piszemy w pełnym brzmieniu, podając w nawiasie dalej cytowany skrót np. Archiwum Akt Nowych, zespół Ministerstwa Spraw Zagranicznych (dalej: AAN, MSZ).
 11. Przesyłając tekst do publikacji autor potwierdza swoje wyłączne prawa do niego oraz wyraża zgodę na opublikowanie go w Internecie wraz z całym tomem (z dwuletnim opóźnieniem w stosunku do daty wydania tomu).
 12. Autorzy artykułów składając teksty wyrażają zgodę na poddanie się obowiązującej procedurze recenzyjnej (zob. zakładka „Recenzenci”).
 13. Redakcja PSB nie płaci honorariów. Autorzy tekstów otrzymają egzemplarz autorski.